Uputstva za korisnike PANASONIC ER-GK60

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC ER-GK60 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC ER-GK60 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC ER-GK60 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC ER-GK60 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (734 Ko)

Takođe možete preuzeti sledeća uputstva koja se odnose na ovaj proizvod:

   PANASONIC ER-GK60 (4921 ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC ER-GK60

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] − To može da izazove curenje elektrolita, pregrevanje ili eksploziju. − U tom slučaju može da dođe do požara, strujnog udara ili povrede. Kontaktirajte ovlašdeni servis radi popravke (zamena baterije, itd. ). − U tom slučaju može da dođe do požara, strujnog udara ili povrede. Objašnjenje simbola Naredni simboli koriste se za klasifikaciju i opisivanje nivoa opasnosti, povrede i oštedenja imovine do kojih može da dođe u slučaju zanemarivanja napomene i nepravilne upotrebe. OPASNOST UPOZORENJE OPREZ Ukazuje na mogudu opasnost koja de izazvati ozbiljnu povredu ili smrt. [. . . ] − To može da izazove curenje elektrolita, pregrevanje ili eksploziju.  Obratite pažnju na naredne mere opreza Nemojte da dozvolite da se na priključak za napajanje ili priključak uređaja zalepe metalni predmeti ili otpad. - U tom slučaju može da dođe do strujnog udara ili požara usled kratkog spoja. Nemojte da delite vaš trimer sa drugim članovima porodice ili drugim licima. − To može da izazove povredu. 8 UPOZORENJE Nakon uklanjanja punjive baterije, udaljite je van domašaja dece. − Baterija može da izazove povredu ako je dete slučajno proguta. Ako elektrolit iscuri iz baterije, nemojte da dodirujete bateriju golim rukama. − Elektrolit može da izazove upalu ili povredu ako dođe u kontakt sa kožom ili odedom. Isperite ga u potpunosti čistom vodom i kontaktirajte lekara. Delovi uređaja Predviđena upotreba • Pre upotrebe nastavka, uverite se da je instaliran pravilno. • Pre svake upotrebe, nanesite ulje na mesta označena strelicama. • Nemojte da koristite razređivač, benzin, alkohol ili druge hemikalije. Čistite telo uređaja isključivo mekom krpom koja je navlažena vodom ili rastvorom vode i sapuna. • Nakon upotrebe, odložite trimer na mesto sa niskom vlažnošdu vazduha. (A) Telo uređaja (1) Prekidač napajanja *O/I+ (2) Priključak za napajanje (3) Ulaz za vodu (B) Oštrica (4) Poluga za čišdenje (5) Pokretna oštrica (6) Statična oštrica (7) Kukica za instalaciju (C) Nastavak za prepone (D) Nastavak za prilagođavanje dužine češlja (3 mm) (E) Nastavak za prilagođavanje dužine češlja (6 mm) (F) AC adapter (RE9-78) (8) Priključak za punjenje (9) Indikator punjenja (10) Kabl za napajanje (11) Priključak za napajanje Dopunska oprema (G) Četka za čišdenje (H) Ulje (I) Vredica • Pričvrstite na uređaj jedan od češljeva kada nosite trimer. 9 Priprema Punjenje trimera • Uverite se da je trimer isključen. 1 2 Postavite trimer na AC adapter. Povežite priključak za napajanje na električnu utičnicu. • Vreme punjenja zavisi od napona mreže. 17) • Proverite da li indikator punjenja svetli. 3 Isključite priključak za napajanje nakon što se punjenje završi. (radi bezbednosti i smanjenja potrošnje energije) Indikator punjenja nastavlja da svetli nakon što se punjenje završi. Uređaj ne poseduje indikator kojim označava da je punjenje završeno. Ne možete da koristite trimer tokom punjenja. Napomene • Ako se tokom punjenja sa radio prijemnika ili drugih uređaja čuje pucketanje, punite uređaj preko druge druge električne utičnice. • Kada uređaj ne koristite 6 meseci ili duže, baterija de oslabiti (curenje elektrolita, itd. ). • Kada trimer punite prvi put ili ako ga niste koristili duže od 5 meseci, vreme punjenja može da se promeni, lampica na AC adapteru možda nede svetleti nekoliko minuta ili de radno vreme uređaja biti krade. • Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja je 0 °C – 35 °C. Performanse baterije mogu da se smanje pri upotrebi van preporučenog opsega temperature. (Kada uređaj koristite na suvoj kosi pri temperaturi od 20 °C do 30 °C tokom 20 minuta, jednom nedeljno) Radno vreme može da bude drugačije u zavisnosti od učestalosti i načina upotrebe, odnosno temperature okruženja. • Bateriju možete na napunite bateriju pre nego što se isprazni u potpunosti. [. . . ] Ako se radno vreme uređaja značajno skrati i pored punjenja, to je znak da je baterija dostigla kraj radnog veka. Informacije o zaštiti okruženja i reciklaži materijala Ovaj trimer sadrži nikl-metal-hidridnu bateriju. Molimo vas da se baterije oslobodite na zvanično predviđenoj lokaciji, ako takva postoji u zemlji. 16 Specifikacije Pogledajte informacije na nazivnoj pločici ispravljača napona. Radni napon motora 1, 2 V 230 V~ Oko 8 sati Vreme punjenja 220 V~ Oko 10 sati Radni šum uređaja 62 (dB (A) pri 1 pW) Napajanje Ovaj proizvod je predviđen isključivo za kudnu upotrebu. Oslobađanje od stare opreme i baterija Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže Ovi simboli na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdenu električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom. Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC ER-GK60 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC ER-GK60 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag