Uputstva za korisnike PANASONIC ERGP80

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC ERGP80 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC ERGP80 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC ERGP80 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC ERGP80 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (778 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC ERGP80

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] – Prekoračenje ograničenja povezivanjem velikog broja uređaja na istu električnu utičnicu može da dovede do požara usled pregrevanja. Nemojte da punite, koristite ili ostavljate uređaj na mestu sa visokom temperaturom. . – To može da izazove pregrevanje, paljenje ili eksploziju uređaja. Kontaktirajte ovlašdeni servis radi popravke (zamena baterija itd. ). [. . . ] – U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara usled curenja struje zbog oštedenja izolacije. Isključite adapter ili priključak uređaja uz pridržavanje adaptera ili priključka. – U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili povrede. ► Oslobađanje od punjive baterije OPASNOST Punjiva baterija namenjena je isključivo za upotrebu uz ovaj uređaj. • Nemojte da punite bateriju nakon što je izvadite iz proizvoda. • Nemojte da zagrevate, rastavljate, prepravljate ili bušite bateriju. • Nemojte da dozvolite da pozitivan i negativan terminal baterije dođu u kontakt preko metalnog predmeta. • Nemojte da nosite ili odlažete bateriju uz metalan nakit kao što su ogrlice i ukosnice. • Nemojte da punite, koristite ili ostavljate bateriju na mestu gde de biti izložena visokim temperaturama, npr. , tako da bude izložena direktnom sunčevom svetlu ili u blizini drugih izvora toplote. – To može da izazove pregrevanje, paljenje ili eksploziju uređaja. UPOZORENJE Nakon uklanjanja punjive baterije, udaljite je van domašaja dece. – Baterija može da izazove povredu ako je dete slučajno proguta. Ako dođe do toga, odmah kontaktirajte lekara. 7 UPOZORENJE Ako elektrolit curi iz baterije, preduzmite sledede mere. – Ako dođe u kontakt sa okom, elektrolit može da izazove slepilo. – Elektrolit može da izazove upalu ili povredu ako dođe u kontakt sa kožom ili odedom. Isperite ga u potpunosti čistom vodom i kontaktirajte lekara. Delovi uređaja Predviđena upotreba • Ovaj uređaj je projektovan za profesionalnu upotrebu za šišanje kose. Uređaj možete da koristite uz adapter za naizmeničnu struju (AC adapter) ili uz punjivu bateriju. • Pre svake upotrebe, nanesite ulje na mesta označena strelicama. • Nemojte da dozvolite da losion za trajnu frizuru, regenerator ili sprej za kosu dođu kontakt sa telom uređaja ili oštricama. To može da izazove naprsline, promenu boje ili javljanje rđe na telu uređaja. • Čistite kudište isključivo mekom tkaninom koja je navlažena vodom ili rastvorom vode i sapuna. Nemojte da koristite razređivač, benzin, alkohol ili druge hemikalije. U suprotnom, kosa može da bude skradena previše. (A) Telo uređaja (1) Indikator dužine trimovanja (2) Prekidač napajanja (3) Točkid (za podešavanje dužine trimovanja) (4) Indikator potrebe za ponovnim punjenjem (5) Indikator statusa punjenja (6) Priključak za napajanje (B) Oštrica (7) Kukica za instalaciju (8) Poluga za čišdenje (9) Pokretna oštrica (10) Statična oštrica (C) Češalj od 3 mm/4 mm (D) (E) (F) (G) Češalj od 6 mm/9 mm Češalj od 12 mm/15 mm Kutija za češljeve Postolje za punjenje (11) Priključak za punjenje (12) Priključak postolja (H) Adapter za napajanje (RE9‑73) (13) Adapter (14) Priključak za napajanje (15) Kabl za napajanje (16) Priključak uređaja Oprema (I) Četkica za čišdenje (J) Ulje 8 Punjenje uređaja za šišanje • Pritisnite prekidač napajanja da biste isključili napajanje. 1 Povežite priključak uređaja i utičnicu postolja. 2 Postavite uređaj na postolje za punjenje. 3 Unesite adapter u električnu utičnicu • Punjenje je potrebno kada indikator potrebe za punjenjem trepde. [. . . ] Radi pravilnog postupka, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i iskorišdenih baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnim propisima i direktivama 2002/96/EC i 2006/66/EC. Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija, pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje. Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog preduzeda ili u prodavnici u kojoj ste kupili opremu. U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC ERGP80 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC ERGP80 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag