Uputstva za korisnike PANASONIC ER-RZ10

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC ER-RZ10 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC ER-RZ10 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC ER-RZ10 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC ER-RZ10 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (693 Ko)

Takođe možete preuzeti sledeća uputstva koja se odnose na ovaj proizvod:

   PANASONIC ERRZ10 (11682 ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC ER-RZ10

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Nemojte da koristite uređaj ako je AC adapter ošteden ili ako priključak kabla za napajanje leži labavo u utičnici. Nemojte da oštetite ili prepravljate, savijate, vučete ili uvijate kabl. − U tom slučaju može da dođe do strujnog udara ili požara usled kratkog spoja. Pazite da prilikom upotrebe uređaja ne prekoračite ograničenja za kudnu električnu utičnicu ili kablove. [. . . ] Kontaktirajte ovlašdeni servis radi popravke (zamena baterije, itd. ). − U tom slučaju može da dođe do požara, strujnog udara ili povrede.  Obratite pažnju na naredne mere opreza Nemojte da dozvolite da se na priključak za napajanje ili priključak uređaja zalepe metalni predmeti ili otpad. − U tom slučaju može da dođe do strujnog udara ili požara usled kratkog spoja. 7 OPREZ Pazite da ne ispustite uređaj i nemojte da ga izlažete udarima. Nemojte da obmotavate kabl oko AC adaptera ili postolja za punjenje kada odlažete uređaj. − U tom slučaju kabl može da se prekine usled opteredenja ili da dođe do požara zbog kratkog spoja. Isključite kabl za napajanje iz električne utičnice kada ne koristite uređaj. − U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara usled curenja struje zbog oštedenja izolacije. Isključite priključak za napajanje iz električne utičnice uz povlačenje priključka a ne kabla. − U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili povrede. Rukovanje uklonjenom baterijom prilikom oslobađanja od baterije OPASNOST Punjiva baterija namenjena je isključivo za upotrebu uz ovaj trimer. • Nemojte da dozvolite da pozitivan i negativan terminal baterije dođu u kontakt preko metalnog predmeta. • Nemojte da nosite ili odlažete bateriju uz metalan nakit kao što su ogrlice i ukosnice. − To može da izazove curenje elektrolita, pregrevanje ili eksploziju. UPOZORENJE Nakon uklanjanja punjive baterije, udaljite je van domašaja dece. Ako dođe do toga, odmah kontaktirajte lekara. 8 UPOZORENJE Ako elektrolit iscuri iz baterije, nemojte da dodirujete bateriju golim rukama. - Elektrolit može da izazove upalu ili povredu ako dođe u kontakt sa kožom ili odedom. Isperite ga u potpunosti čistom vodom i kontaktirajte lekara. Delovi uređaja Predviđena upotreba • Ovaj trimer je dizajniran za profesionalno skradivanje kose. (Pogledajte stranu 12) U suprotnom, može da dođe do slededih problema. • Nemojte da koristite razređivač, benzin, alkohol ili druge hemikalije. Čistite telo uređaja isključivo mekom krpom koja je navlažena vodom ili rastvorom vode i sapuna. • Nemojte da dozvolite da losion za trajnu talasastu kosu, boja za farbanje kose ili sprej za kosu dođu u kontakt sa telom uređaja ili oštricama. To može da izazove naprsline na uređaju ili javljanje rđe. (A) Telo uređaja (1) Prekidač napajanja ( ) (2) Indikator statusa punjenja ( ) (3) Priključak za napajanje (B) Oštrica (4) Kukica za instalaciju (5) Poluga za čišdenje (6) Pokretna oštrica (7) Statična oštrica (C) Postolje za punjenje (RC9‑88) (8) Priključak za punjenje (9) Utičnica na postolju (D) AC adapter (RE9-85) (10) Adapter (11) Priključak za napajanje (12) Kabl za napajanje (13) Priključak za uređaj Dopunska oprema (E) Četka za čišdenje (F) Ulje 9 Punjenje trimera • Uverite se da je trimer isključen. 1 2 3 Povežite priključak za uređaj na utičnicu postolja. [. . . ] • Vodite računa o tome da ne dovedete pozitivan i negativan terminal baterije u kontakt, i obložite terminale trakom. Specifikacije Izvor napajanja Radni napon motora Vreme punjenja Pogledajte informacije na pločici AC adaptera. (automatska konverzija napona) 1, 2 V Oko 1 sat Oslobađanje od stare opreme i baterija Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže Ovi simboli na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdenu električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom. Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom. Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC ER-RZ10 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC ER-RZ10 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag