Uputstva za korisnike PANASONIC KXHNK101FX

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC KXHNK101FX Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC KXHNK101FX biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC KXHNK101FX uputstvo za upotrebu.


PANASONIC KXHNK101FX : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (488 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC KXHNK101FX

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ]  Ostali zaštitni znaci upotrebljeni u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajudih nosilaca prava. 3 Važne informacije Informacije o ovom sistemu  Ovo je pomodni sistem; nije projektovan da obezbedi kompletnu zaštitu od gubitka imovine. Kompanija Panasonic nede biti odgovorna u slučaju da dođe do gubitka imovine dok je sistem u funkciji.  Bežične funkcije sistema podložne su smetnjama, zbog čega ne možemo da garantujemo za rad uređaja u svim situacijama. Kompanija Panasonic nede biti odgovorna za povredu ili oštedenje imovine do koga dođe u slučaju greške ili kvara bežične komunikacije. Za vašu bezbednost Da biste sprečili ozbiljnu povredu i gubitak života/imovine, pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe proizvoda kako biste obezbedili pravilnu i bezbednu upotrebu proizvoda.  Redovno čistite prašinu i sl. , sa adaptera/priključka za napajanje tek nakon isključivanja sa električne utičnice i uz pomod suve tkanine. [. . . ]  Kada proizvod ostavljate bez nadzora na duže vreme, isključite ga iz električne utičnice.  Proizvod treba udaljiti od izvora toplote kao što su radijatori, uređaji za kuvanje, itd. Ne treba ga postavljati u prostoriji sa temperaturom nižom od 0 °C ili višom od 40 °C.  Upotreba proizvoda u blizini električnih uređaja može da izazove smetnje. Udaljite proizvod od električnih uređaja. Oslobađanje od stare opreme (Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže) Druge informacije Redovno održavanje  Obrišite spoljašnju površinu proizvoda mekom suvom tkaninom.  Uklonite prašinu sa kontrolne ploče uz pomod meke, suve tkanine. Kada brišete ploču, pridržavajte je na mestu pažljivo prstima, vodedi računa o tome da je ne ogrebete noktima. Ovaj simbol na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji je znak da iskorišdene električne i elektronske proizvode ne smete da mešate sa običnim kudnim otpadom. Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom. Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje. Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne vlasti. U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima. 6 Postavka uređaja Nazivi delova i funkcije Tasteri ploče osetljive na dodir Tasteri vam dozvoljavaju da potvrdite i promenite aktivan režim sistema (system’s arm mode). Tokom normalnog rada, taster koji odgovara aktuelnom aktivnom režimu uobičajeno je osvetljen, dok su lampice ostalih tastera prigušene. Kada dodirnete ploču osetljivu na dodir, tasteri aktivnog režima svetle oko 10 sekundi. Tokom ovog perioda, možete da dodirnete taster aktivnog režima kako biste prešli u odgovarajudi režim. Taster Bez prikaza Status Nema napajanja ili su 1 tasteri isključeni* . Sistem alarma je aktiviran (triggered) Registracioni režim (pritisli ste i držite [ ] taster) , svetli , svetli , svetli Taster aktuelnog aktivnog režima sporo trepde Svi tasteri trepdu sporo ❶ [ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ] Koristi se prilikom registracije tastature na hab. Volume Koristi se za podešavanje nivoa zvuka koji emituje tastatura. Zvučnik Ploča osetljiva na dodir Ako ni jedan taster nije prikazan ovde, dodirnite ovu oblast da biste prikazali tastere. Tasteri ploče osetljive na dodir LED indikator Priključak za jednosmernu (DC) struju *1 Možete da konfigurišete tastaturu tako da njeni tasteri aktivnog režima ne svetle tokom normalnog rada. Više informacija potražite u Uputstvu za upotrebu (strana 15). 7 Postavka uređaja LED indikator Proverite status tastature na osnovu LED indikatora. Indikator Isključen Sporo trepde crveno Trepde crveno Brzo trepde crveno Sporo trepde zeleno Status Normalan rad ili nema napajanja Tastatura nije registrovana na hab. Sistem alarma je aktiviran (triggered) Registracioni režim (Pritisli ste i držite taster [ ]) Registracija tastature Ova procedura nije potrebna za uređaje koji su uključeni kao deo kompleta. [. . . ] – Sistem alarma Možete da upotrebite aplikaciju da aktivirate ili isključite sistem alarma. – Upravljanje uređajima Možete da upotrebite aplikaciju da biste promenili naziv tastature, da odaberete da li se tasteri aktivnog režima prikazuju ili ne, odnosno da uključite funkciju glasovnog vodiča i zvučne signale pritiska na taster. Provera aktivnog režima Uobičajeno, taster koji odgovara aktuelnom aktivnom režimu svetli tokom normalnog rada. Ako je [Home Network] aplikacija bila korišdena za promenu ove postavke, taster nede svetleti. Otkazivanje okidača Kada je sistem alarma aktiviran (triggered), tastatura oglašava upozorenje i taster aktuelnog aktivnog režima trepde sporo. Da biste otkazali okidač, dodirnite ploču osetljivu na dodir, unesite PIN kôd za Pristup uputstvu za upotrebu Uputstvo za upotrebu (User’s Guide) je kolekcija dokumenata na mreži koja vam dozvoljava da maksimalno iskoristite [Home Network] aplikaciju. 15 Dodatak 1 iPhone/iPad Dodirnite na početnom ekranu aplikacije. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC KXHNK101FX UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC KXHNK101FX uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag