Uputstva za korisnike PANASONIC KXHNS101FX

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC KXHNS101FX Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC KXHNS101FX biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC KXHNS101FX uputstvo za upotrebu.


PANASONIC KXHNS101FX : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (664 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC KXHNS101FX

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ]  Bežične funkcije sistema podložne su smetnjama, zbog čega ne možemo da garantujemo za rad uređaja u svim situacijama. Kompanija Panasonic nede biti odgovorna za povredu ili oštedenje imovine do koga dođe u slučaju greške ili kvara bežične komunikacije. kontrolisanih uređaja kao što su automatska vrata ili požarni alarm. Radio talasi koje emituje ovaj proizvod mogu da izazovu kvar takvih uređaja i nesredan slučaj.  Čuvajte sitne delove (magnet, poklopac magneta, šrafovi i dr. ) van domašaja dece. [. . . ] Redovno održavanje  Obrišite spoljašnju površinu proizvoda mekom suvom tkaninom.  Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivna sredstva za čišdenje u prahu. Oslobađanje od stare opreme i baterija (Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže) Druge informacije OPREZ: Postoji opasnost od eksplozije u slučaju zamene pogrešnim tipom baterija. 6 Ovi simboli (, ) na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdenu električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom. Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnim propisima. Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje. Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne vlasti. U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim propisima. Važne informacije Napomene za simbol baterije Ovaj simbol ()može da bude upotrebljen u kombinaciji sa hemijskim simbolom. U tom slučaju, ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajudi hemijski element. Napomene o proceduri za uklanjanje baterije Proverite odeljak "Unos baterije" na strani 9. 7 Postavka uređaja Nazivi delova i funkcije  Senzorska jedinica  Magnetna jedinica LED indikator Možete da pritisnete [ ] i proverite LED indikator kako biste potvrdili status senzora. Nakon što potvrdite status senzora, preporučujemo vam da što je pre mogude isključite LED indikator ponovnim pritiskom [ ] tastera, u suprotnom, radno vreme baterije bide skradeno. Indikator Svetli zeleno Svetli crveno Trepde crveno Trepde zeleno Isključen Status Prozor/vrata je/su zatvoren(a) Prozor/vrata je/su otvoren(a) Senzor je van dometa haba Registracioni režim (pritisli ste i držite [ ] taster) Nema baterijskog napajanja ❶ Poklopac senzorske jedinice ❷ [ ] taster Napomena:  LED indikator ne prikazuje status senzora ako senzor nije registrovan (strana 9). Koristi se za proveru statusa senzora ili registraciju senzora na hab. ❸ LED indikator ❹ Poklopac magnetne jedinice ❺ “” oznake Koriste se za poravnanje senzorske i magnetne jedinice prilikom instalacije (strana 11). Pregled postavke 1 Inicijalna postavka Uverite se da možete da pristupite sistemu uz pomod vašeg mobilnog uređaja. Više informacija potražite u vodiču za postavku sistema koji dolazi uz vaš hab. 2 Unesite bateriju Senzor se napaja preko baterije. 8 Postavka uređaja 3 Registracija Registracija je potrebna samo ako je senzor za prozor/vrata kupljen zasebno (ako nije deo kompleta). Provera prostora za instalaciju Pročitajte informacije iz ovog dokumenta kako biste potvrdili da je željeni prostor za instalaciju pogodan za pravilan rad. Privremeno pozicioniranje Postavite senzor za prozor/vrata privremeno na željenu lokaciju i uverite se da radi pravilno (strana 11). Instalacija Instalirajte senzor za prozor/vrata na mestu za koje ste potvrdili da omogudava pravilan rad (strana 14). 2 Unesite bateriju. 4 5 3 Vratite poklopac senzorske jedinice. 6 Registracija senzora za prozor/vrata Ova procedura nije potrebna za uređaje koji su uključeni u komplet. Pre nego što budete mogli da koristite senzor za prozor/vrata, morate da ga registrujete na hab. Ako ste uređaje kupili odvojeno (ako nisu deo kompleta), svaki uređaj morate da registrujete na hab. Možete da registrujete svaki uređaj uz pomod registracionih tastera ili [Home Network] aplikacije. Unos baterije KORISTITE SAMO litijumsku bateriju CR2. Vodite računa o polovima baterije ( i ). 1 Uklonite poklopac senzorske jedinice.  Skinite senzor sa predviđene lokacija (①) i otvorite poklopac senzorske jedinice (②). Upotreba tastera za registraciju 1 Hab: Pritisnite i držite [ OTHER DEVICE] sve dok LED indikator ne počne da trepde sporo zeleno. [. . . ] (Potreban vam je odgovarajudi uređaj. ) – Telefonsko upozorenje Možete da konfigurišete sistem da pozove prethodno programiran broj telefona kada se senzor za prozor/vrata aktivira. 4 Napomena:  Ako LED indikator svetli crveno kada je prozor (ili vrata) zatvoren, senzor nije instaliran pravilno. Proverite ponovo poziciju senzora i magneta (strana 11). Pristup uputstvu za upotrebu Uputstvo za upotrebu (User’s Guide) je kolekcija dokumenata na mreži koja vam dozvoljava da maksimalno iskoristite [Home Network] aplikaciju. 1 Funkcije dostupne uz [Home Network] aplikaciju Neke od funkcija senzora za prozor/vrata koje su dostupne kada koristite [Home Network] aplikaciju navedene su niže. Više informacija potražite u Uputstvu za upotrebu (strana 17). – Sistem alarma Možete da upotrebite aplikaciju da aktivirate ili isključite sistem alarma, proverite aktuelni status senzora i pogledate dnevnik prethodnih događaja. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC KXHNS101FX UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC KXHNS101FX uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag