Uputstva za korisnike PANASONIC KXHNS102FX

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC KXHNS102FX Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC KXHNS102FX biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC KXHNS102FX uputstvo za upotrebu.


PANASONIC KXHNS102FX : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (569 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC KXHNS102FX

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ]  Ostali zaštitni znaci upotrebljeni u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajudih nosilaca prava. 3 Važne informacije Informacije o sistemu  Ovo je pomodni sistem; nije projektovan da obezbedi kompletnu zaštitu od gubitka imovine. Kompanija Panasonic nede biti odgovorna u slučaju da dođe do gubitka imovine dok je sistem u funkciji.  Bežične funkcije sistema podložne su smetnjama, zbog čega ne možemo da garantujemo za rad uređaja u svim situacijama. Kompanija Panasonic nede biti odgovorna za povredu ili oštedenje imovine do koga dođe u slučaju greške ili kvara bežične komunikacije. automatska vrata ili požarni alarm. [. . . ] Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne vlasti. U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima. Napomene za simbol baterije Ovaj simbol () može da bude upotrebljen u kombinaciji sa hemijskim simbolom. U tom slučaju, ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajudi hemijski element. Napomene o proceduri za uklanjanje baterije Proverite odeljak "Unos baterija" na strani 8. Druge informacije OPREZ: Postoji opasnost od eksplozije u slučaju zamene baterije pogrešnim tipom. Oslobodite se iskorišdenih baterija u skladu sa informacijama iz uputstva. Redovno održavanje  Obrišite spoljašnju površinu proizvoda mekom suvom tkaninom.  Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivna sredstva za čišdenje u prahu. Oslobađanje od stare opreme i baterija (Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže) Ovi simboli (, ) na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdenu električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom. 6 Postavka uređaja Nazivi delova i funkcije Indikator Svetli zeleno Trepde crveno Status Pokret nije otkriven Senzor je van dometa haba Svetli crveno Pokret je otkriven Sporo trepde Registracioni režim (pritisli ste i držite * ] taster) zeleno Isključen Nema baterijskog napajanja Napomena:  LED indikator ne prikazuje status senzora ako senzor nije registrovan (strana 8). Pregled postavke ❶ Infracrveni senzor ❷ LED indikator ❸ *HIGH+/*LOW+ prekidač 1 Inicijalna postavka Uverite se da možete da pristupite sistemu uz pomod vašeg mobilnog uređaja. Više informacija potražite u vodiču za postavku sistema koji dolazi uz vaš hab. Koristi se za promenu osetljivosti senzora (strana 14). ❹ Zadnji poklopac ❺ [ ] taster Koristi se za proveru statusa senzora ili registraciju senzora na hab. 2 3 Unesite baterije Senzor pokreta napaja se preko baterije. Registracija Registracija je potrebna samo ako je senzor kupljen zasebno (npr. , ako nije deo kompleta). Provera prostora za instalaciju Pročitajte informacije iz ovog dokumenta kako biste potvrdili da je željeni prostor za instalaciju pogodan za pravilan rad. Instalacija Instalirajte senzor pokreta na željenu lokaciju. LED indikator Možete da pritisnete * ] i proverite LED indikator kako biste potvrdili status senzora. Nakon što potvrdite status senzora, preporučujemo vam da što je pre mogude isključite LED indikator ponovnim pritiskom [ ] tastera, u suprotnom, radno vreme baterije bide skradeno. 7 4 5 Postavka uređaja Unos baterija  KORISTITE SAMO alkalne baterije AA (LR6) formata.  Vodite računa o polovima baterije ( i ). 3 Vratite zadnji poklopac.  Postavite ga tako da “ ” oznaka bude usmerena ka gore, a zatim ga pomerite u osnovnu poziciju. 1 Uklonite zadnji poklopac pritiskom na gornje stranice poklopca (❶) i pomeranjem naniže (❷). 2 Unesite baterije. Registracija senzora pokreta Ova procedura nije potrebna za uređaje koji su kupljeni kao deo kompleta. Pre nego što budete mogli da koristite senzor pokreta, morate da ga registrujete na hab. [. . . ] – Integracija senzora Možete da konfigurišete senzor pokreta da aktivira druge sistemske događaje, kao što je snimanje kamerom, uključivanje električnog uređaja (lampa) i td. (Potreban vam je odgovarajudi uređaj. ) – Telefonsko upozorenje Možete da konfigurišete sistem da pozove prethodno programiran broj telefona kada se senzor pokreta aktivira. 1 2 3 Pritisnite [ ] na senzorskoj jedinici. Pređite u prostor koji pokriva senzor pokreta. Pritisnite [ ] ponovo. 4 5 Podešavanje osetljivosti senzora Možete da upotrebite [HIGH]/[LOW] prekidač (strana 7) da podesite osetljivost senzora. Ako senzor često greši pri otkrivanju pokreta, npr. , na mestima gde često dolazi do promene temperature ili je promena velika, postavite prekidač u [LOW] poziciju. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC KXHNS102FX UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC KXHNS102FX uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag