Uputstva za korisnike PANASONIC KX-TU329FX

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC KX-TU329FX Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC KX-TU329FX biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC KX-TU329FX uputstvo za upotrebu.


PANASONIC KX-TU329FX : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (1475 Ko)

Takođe možete preuzeti sledeća uputstva koja se odnose na ovaj proizvod:

   PANASONIC KX-TU329FX (8380 ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC KX-TU329FX

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu Jednostavan mobilni telefon Oznaka modela KX-TU329 FX Hvala vam na kupovini Panasonic proizvoda. Molimo vas da pročitate ovo uputstvo pre upotrebe uređaja i da ga sačuvate radi bududeg informisanja. Pre prve upotrebe, pogledajte odeljak “Važne informacije” na strani 12. Priložena oprema – Adapter za napajanje naizmeničnom strujom (AC adapter) (oznaka dela: PNLV230CE): 1 kom. [. . . ]   Broj odabrane nedelje prikazuje se u donjem desnom delu kalendara. 4  : “Raspored”  5  : “Napravi”  6 Uredite datum ako je potrebno. 9  : “sačuvaj”  10 : “Uključeno”   Ako ne želite da podesite alarm za ovu stavku, odaberite “Isključeno” i pređite na korak 12. 11 12 : Odaberite željeni zvučni signal alarma.   Boja pozadine se menja za datum kojem ste dodelili stavku rasporeda. Napomene:  Pritisnite da biste zaustavili alarm u potpunosti.  Pritisnite da zaustavite zvuk alarma uz aktiviranje funkcije za odlaganje alarma.  Telefon se automatski uključuje i alarm se oglašava iako je telefon isključen. Pregled/uređivanje/brisanje stavke rasporeda 1 Pritisnite .  : Odaberite .  29 Osnovne operacije 2 3 4 : “Kalendar”  : Odaberite željeni datum.  : “Raspored”   Stavke rasporeda prikazuju se u obliku liste. 5 : Odaberite željenu stavku rasporeda.  6  Da biste pogledali detalje svake stavke: – : “Detalji”   Da uređujete stavku rasporeda: – : “Uredi”   Nastavite od koraka 6 procedure “Kreiranje nove stavke rasporeda”, str.  Da obrišete stavku rasporeda: – : “Obriši”   : “Da”  Napomena:  Stavke rasporeda se ne brišu automatski nakon što prođe podešeno vreme. Brisanje svih stavki rasporeda 1 Pritisnite .  2 : “Kalendar”  3  : “Obriši sve stavke”  4 : Odaberite “Sve do danas” ili “Sve stavke”.  5 : “Da”  Snimanje glasa Možete da snimate glas koji de biti korišden za glasovne poruke ili kao melodija zvona. Snimljeni fajlovi se čuvaju u “Audio” (Audio) folderu telefona. Možete da sačuvate do 20 zvučnih fajlova. Snimanje vaših glasovnih poruka/zvuka 1 Pritisnite .  : Odaberite 2 : “Snimač glasa”  30 .  Osnovne operacije 3 : “Snimaj”  4 Pritisnite da zaustavite snimanje. Slušanje snimljene glasovne poruke/zvuka 1 Pritisnite .  2 : “Snimač glasa”  3 : “Lista”  4 : Odaberite željenu stavku iz liste. 5  : “Reprodukcija”  Brisanje glasovne poruke/zvuka 1 Pritisnite .  2 : “Snimač glasa”  3 : “Lista”  4 : Odaberite željenu stavku iz liste. 5  : Odaberite “Obriši” ili “Obriši sve”.  6 : “Da”  Prioritetni poziv Ova funkcija vam dozvoljava da zatražite pomod od registrovane osobe slanjem SMS poruke i pozivanjem, uz pomod tastera (na poleđini telefona). Telefon de se oglasiti zvučnim signalom i poslati SMS poruku, a zatim de pozvati broj koji ste memorisali u listu poziva. Memorišite telefonske brojeve (maksimalno 5 brojeva) u listu prema željenom redosledu prioriteta. Napomene:  funkciju možete da aktivirate iako je telefon zatvoren.  Ako želite da isključite zujalicu, pogledajte stranu 44. 31 Osnovne operacije Procedura prioritetnog poziva 1 Pritisnite i držite 2 3 sekunde ili pritisnite taster tri puta dok je uređaj u pripremnom režimu. 33).  Da otkažete slanje SMS poruke, pritisnite  Da pređete na slušalicu, pritisnite . [. . . ] Telefon ne radi.  Pritisnite i držite oko 2 sekunde da biste uključili napajanje.  Uverite se da su SIM kartica i baterija instalirane pravilno (str.  Očistite kontakte baterije ( , ) i kontakte za punjenje uz pomod suve tkanine, a zatim pokušajte ponovo da napunite bateriju. Proverite aktuelni status i pređite na drugu lokaciju na kojoj je vidljivo više linija (str. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC KX-TU329FX UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC KX-TU329FX uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag