Uputstva za korisnike PANASONIC SCCMAX5

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC SCCMAX5 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC SCCMAX5 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC SCCMAX5 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC SCCMAX5 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (1120 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC SCCMAX5

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu Aktivan sistem zvučnika Oznaka modela SC-CMAX5 Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate radi bududeg informisanja. RQT0A52-R Mere opreza UPOZORENJE Uređaj  Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili  Nemojte da postavljate druge predmete/uređaje na ovaj.  Postavite uređaj na ravnu površinu.  Budite pažljivi kada podižete uređaj. – Podignite ga uz nečiju pomod ako je potrebno.  Nemojte da dodirujete konusne površine zvučnika: oštedenja proizvoda, – Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti. – Nemojte da postavljate predmete ispunjene tečnošdu, kao što su vaze, na uređaj. [. . . ] ( 12) Da pauzirate snimanje ( udarce doboša i proizvodi dinamičan zvuk. U zavisnosti od numere, efekat možda nede biti izražen.  Ako zaustavite snimanje pre kraja numere, ta numera nede biti sačuvana. (Poruka “NO FILE RECORDED” se prikazuje ako ni jedna numera nije snimljena. )  Možete da snimate u odabranim režimima reprodukcije (izuzev nasumičnog i ponovljenog režima). (10)  Oznaka numere dodaje se svaki put kada se snimanje  Možete da primetite slabiji kvalitet zvuka kada ove efekte koristite uz neke izvore. ( 12) Postavke osvetljenja Samo na uređaju Možete da promenite boju osvetljenja na uređaju. Da otkažete, odaberite „OFF“ opciju.  Da biste proverili kapacitet za skladištenje U stop režimu, pritisnite *DISPLAY+ taster jednom. Dostupan prostor za skladištenje ili preostalo vreme za snimanje na USB uređaj povezan na *USB\B+ priključak bide navedeno.  Poruka “UPDATE” se prikazuje dok sistem čita sadržaj uređaja.  Ako USB uređaj nije povezan na *USB\B+ priključak, poruka “NODEVICE” prikazuje se nekoliko sekundi. 11 Brisanje snimljenih numera (  Svi snimci su u “. mp3” formatu.  Snimci se čuvaju u folderu pod imenom “REC_DATA” na ) 1 2 3 4 5 Pritisnite [USB] taster da biste odabrali opciju “USB B”. ] ili [ ]da USB uređaju.  Indikator [USB\B+ statusa trepde crveno tokom snimanja.  Ime snimljenog foldera može da se razlikuje od originalnog foldera zbog funkcije za automatsko imenovanje.  Tokom snimanja sa [USB\A+ priključka na *USB\B] priključak nema zvučnog izlaza. Pritisnite *SETUP+ taster više puta da biste odabrali opciju “EDIT MODE”. Pritisnite tastere [, ] da odaberete režim. Brisanje jedne numere. Formatiranje USB uređaja. TRK DEL ALB DEL FORMAT Kompanija Panasonic nede biti odgovorna ako korisnik snimi materijal sa zaštidenim autorskim pravima. 6 Dodavanje oznaka numere ( ) Kada snimate sa spoljašnje opreme, možete da podelite numere uz pomod različitih režima. Pritisnite [OK] taster. YES” stavku i zatim pritisnite *OK] taster. Prikazuje se “WRITING” poruka. 7 8 Pre snimanja 1 2 Pritisnite *SETUP+ taster više puta da biste odabrali “REC MODE”. Pritisnite tastere [, ] da odaberete postavku i zatim pritisnite taster [OK]. Ručno dodavanje oznake numere.  Snimanje pokušnje automatski kada drugi uređaj počne sa reprodukcijom. Snimanje se pauzira kada uređaj otkrije tišinu u trajanju od 3 sekunde.  Oznake numera možete da dodate i ručno.  MANUAL SYNCHRO TIME MARK  Da ručno dodate oznaku numere (izuzev u “SYNCHRO” režimu) Pritisnite *OK+ na mestu koje želite da označite tokom snimanja. Ograničenje dužine numere MANUAL: 60 minuta TIME MARK: 5 minuta Kada trajanje numere dostigne maksimalnu dužinu, oznaka numere se dodaje dok se snimanje nastavlja. (Brojač ograničenja dužine numere se resetuje kada se oznaka numere doda ručno ili kada se snimanje pauzira. ) 12 Sat i tajmeri Postavka sata Uređaj koristi 24-časovni format za prikaz vremena. 3 4 5 Pritisnite [, ] da biste podesili početno vreme i zatim pritisnite taster [OK]. [. . . ] Pređite na USB uređaj koji ima dovoljno prostora za snimanje i sprovedite snimanje ponovo. “ERROR” (tokom snimanja)  Ne možete da odaberete drugi izvor reprodukcije (npr. : USB itd. ) ili da pritisnete [ ] ili [ ] tokom snimanja. “F” (“” označava broj. )  Postoji problem sa ovim uređajem.  Zapišite prikazan broj, isključite kabl za napajanje i kontaktirajte prodavca opreme. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC SCCMAX5 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC SCCMAX5 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag