Uputstva za korisnike PANASONIC STC700

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC STC700 Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC STC700 biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC STC700 uputstvo za upotrebu.


PANASONIC STC700 : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (1187 Ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC STC700

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] Uputstvo za upotrebu Mrežni audio plejer ST-C700 2 Muzika ne poznaje granice i vanvremenska je, dira u srce pripadnike različitih kultura i generacija. Svakoga dana očekuje vas otkrivanje emotivnog iskustva iz nepoznatog zvuka. Dozvolite nam da vas povedemo na putovanje ka ponovnom otkrivanju muzike. 3 Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate radi bududeg informisanja.  Funkcije ovog uređaja Uređaj nudi sledede funkcije: Arhitektura za izolaciju digitalnog šuma Kako je vedina medija za skladištenje digitalnih sadržaja namenjena za upotrebu uz PC, nisu dizajnirani sa ciljem da ostvare nizak stepen šuma, što je od presudne važnosti za čistu reprodukciju zvuka. [. . . ] 4 Pritisnite [, + više puta da biste odabrali “Link Mode” opciju i zatim pritisnite *OK+ taster. 4 Pokrenite reprodukciju na Bluetooth® uređaju. Sprovođenje operacija daljinskim upravljačem Stop Pauza Preskakanje Pritisnite [] taster Pritisnite [ ] taster. Tokom reprodukcije ili pauze, pritisnite i držite [ ] ili [ ] taster.  Na uređaju: pritisnite i držite [ ] ili [ ] taster. 5 Pritisnite tastere [, + da biste odabrali režim, a zatim pritisnite taster [OK].  Odaberite “Mode 1” opciju ako je zvuk isprekidan. Isključivanje Bluetooth® uređaja 1 Pritisnite [NWP] taster. 3 Pritisnite [, ] više puta da biste odabrali “Disconnect?” opciju i zatim pritisnite *OK+ taster. Pretraživanje  Ovaj uređaj možete da povežete samo na još jedan uređaj u određenom trenutku.  Da biste koristili daljinski upravljač ovog uređaja uz Bluetooth® uređaj, Bluetooth® uređaj mora da podržava AVRCP funkciju (Audio Video Remote Control Profile). U zavisnosti od statusa uređaja, neke kontrole možda nede raditi. 4 Pritisnite [, ] da biste odabrali “Yes” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster.  Bluetooth® uređaj se isključuje ako odaberete drugi zvučni izvor. 19 Slušanje FM radio stanica Možete da memorišete do 30 stanica. Priprema  Pritisnite *NWP+ taster i zatim pritisnite više puta *> INPUT <] taster ispod *NWP+ tastera da biste odabrali “FM” opciju. Unapređenje kvaliteta zvuka 1 Pritisnite [NWP] taster. 3 Pritisnite [, + više puta da biste odabrali “FM Mode” opciju, a zatim pritisnite *OK+ taster. Automatsko memorisanje 1 Pritisnite [NWP] taster. 3 Pritisnite [, + više puta da biste odabrali “Auto Preset” opciju, a zatim pritisnite *OK+ taster. 4 Pritisnite [, + da biste odabrali “Mono” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Prikazuje se “MONO” poruka. Da biste memorisali postavku Nastavite da sprovodite korake 2 i 3 iz procedure “Ručno pronalaženje stanica i memorisanje”. 4 Pritisnite [, + da biste odabrali “Lowest” ili “Current” opciju, a zatim pritisnite *OK+ taster. Lowest: Da započnete automatsko memorisanje od najniže frekvencije (FM 87. 50). Current: Da započnete automatsko memorisanje od trenutne frekvencije.  Odaberite “Stereo” opciju u koraku 4 da biste se vratili na stereo prenos.  “Mono” režim se otkazuje ako se frekvencija promeni. Ručno pronalaženje stanica i memorisanje 1 Pritisnite [ stanice.  Da automatski pronađete stanicu, pritisnite i držite taster sve dok frekvencija ne počne da se menja brzo. RDS prenos (Samo na nekim modelima) Uređaj može da reprodukuje tekstualne podatke koje prenose RDS stanice (radio data system) dostupne u nekim oblastima. ] ili [ + da biste pronašli frekvenciju  RDS funkcija je dostupna samo kada uređaj prima stereo signal.  RDS funkcija ne radi ako ste odabrali “Mono” postavku u “FM Mode” opciji. 3 Numeričkim tasterima odaberite broj memorijske lokacije.  Sprovedite korake 1 do 3 ponovo da memorišete druge stanice.  Prethodno memorisana stanica bide zamenjena kada drugu stanicu memorišete na zauzetu memorijsku lokaciju. Izbor memorisane stanice Pritisnite numeričke tastere, * memorisanu stanicu. ] ili [ ] da odaberete 20 Slušanje DAB/DAB+ stanica Možete da memorišete do 20 stanica. Priprema  Uverite se da je DAB antena povezana. ( 10)  Pritisnite [NWP], a zatim pritisnite više puta *> INPUT <+ taster ispod *NWP+ tastera više puta da biste odabrali “DAB/DAB+”* opciju. – Ako odaberete “DAB/DAB+”* opciju po prvi put, sistem de započeti proceduru “automatskog DAB skeniranja”. * [Za Australiju i N. Zeland]: “DAB+” Izbor memorisane stanice Pritisnite numeričke tastere, [ memorisanu stanicu. ] ili [ ] da odaberete Pregled dostupnih informacija Možete da pogledate informacije o DAB prenosu, tipu programa, oznaci grue (ensemble label) i frekvenciji. Pritisnite [INFO] da biste pogledali dostupne informacije. Automatsko DAB skeniranje 1 Pritisnite [NWP] taster. 3 Pritisnite [, + više puta da biste odabrali “Auto Scan” opciju, a zatim pritisnite *OK+ taster. Sekundarni DAB servis Neke DAB/DAB+ stanice obezbeđuju sekundarni servis pored primarnog. Ako stanica koju slučate obezbeđuje sekundarni servis, bide prikazan “ ” indikator. 4 Pritisnite [, + da biste odabrali “Yes” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster.  Prikazuje se “Auto Scan” poruka. 1 Pritisnite [NWP] taster. 3 Pritisnite [, ] više puta da odaberete “Secondary” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Ručno pronalaženje DAB stanica Da biste pronašli najbolju poziciju antene, upotrebite ručno pronalaženje da potražite odabran blok DAB frekvencija. 4 Pritisnite [, ] da odaberete sekundarni servis i zatim pritisnite [OK] taster. 1 Pritisnite [NWP] taster. 3 Pritisnite [, ] više puta da odaberete “Manual Scan” opciju i zatim pritisnite *OK+ taster.  Postavka se vrada na primarni servis kada sprovedete promenu (npr. , promena stanice). Kvalitet DAB signala Kada podešavate antenu, možete da proverite kvalitet prijema. 4 Pritisnite [, ] da odaberete blok frekvencija za skeniranje, a zatim pritisnite [OK] taster. Memorisanje stanica 1 Pritisnite [ stanice. [. . . ] Radni domet uređaja bide manji u zavisnosti od okruženja, prepreka i smetnji. Smetnje sa drugih uređaja  Sistem možda nede raditi pravilno i može da izazove probleme kao što su šum i promena nivoa zvuka usled smetnji u prenosu radio talasa ako se nalazi u blizini drugih Bluetooth® uređaja ili uređaja koji koriste 2, 4 GHz opseg.  Sistem možda nede raditi pravilno ako su radio talasi obližnje radio stanice suviše snažni. Predviđena upotreba  Sistem je namenjen isključivo za normalnu, opštu upotrebu. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC STC700 UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC STC700 uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag