Uputstva za korisnike PANASONIC TX-50EX780E

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke... NE ZABORAVITE:UVEK PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KUPOVINE!!!

Спонзорирани линкови

Ako se ovaj dokument poklapa sa uputstvom za upotrebu, instrukcionim uputstvom ili uputstvom za korisnika, karakteristikama za podešavanje, šemama koje tražite, preuzmite sada. Lastmanuals obezbeđuje brzo i lako pristupanje uputstvu PANASONIC TX-50EX780E Nadamo se da će vam ovo uputstvo za upotrebu za PANASONIC TX-50EX780E biti korisno.

Lastmanuals vam pomaže da preuzmete PANASONIC TX-50EX780E uputstvo za upotrebu.


PANASONIC TX-50EX780E : Preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu (2270 Ko)

Takođe možete preuzeti sledeća uputstva koja se odnose na ovaj proizvod:

   PANASONIC TX50EX780E (2874 ko)

Приручник резиме: uputstvo za korisnika PANASONIC TX-50EX780E

Detaljna uputstva su u uputstvu za upotrebu.

[. . . ] – Nemojte da postavljate predmete ispunjene tečnošdu, kao što su vaze, na uređaj. – Nemojte da dozvolite da metalni predmeti upadnu u uređaj. OPREZ! Uređaj • Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda, – Nemojte da instalirate uređaj u policu za knjige, kabinet ili drugi zatvoren prostor. – Pazite da ne blokirate ventilacione otvore novinama, tkaninom, zavesama i sličnim predmetima. – Nemojte da postavljate izvore otvorenog plamena, kao što su upaljene svede, na uređaj. [. . . ] 2 Pritisnite *PLAY MENU+ taster više puta da biste odabrali opciju „DISCONNECT?”. 3 Pritisnite [, ] da biste odabrali „OK?Preko glavnog uređaja Pritisnite i držite [ –ASOCIERE] taster sve dok se ne prikaže „PAIRING” poruka. Napomena: Veza uređaja se prekida kada: • Odaberete drugi izvor. • Isključite sistem ili uređaj. █ Sparivanje uređaja Priprema Ako je ovaj sistem povezan na Bluetooth® uređaj, prekinite vezu ( „Isključivanje veze uređaja”). 1 Pritisnite [ ] taster. Ako se prikaže poruka „PAIRING”, nastavite od koraka 3. 2 Pritisnite [PLAY MENU] taster da biste odabrali „PAIRING” opciju, a zatim pritisnite [OK]. Ili pritisnite i držite [ –ASOCIERE] na glavnom uređaju sve dok se ne prikaže „PAIRING” poruka. 3 Odaberite „TX-50EX780E” opciju iz Bluetooth® menija uređaja. Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, unesite „0000”. Uređaj se automatski povezuje sa ovim sistemom nakon što se sparivanje završi. Ako sprovedete sparivanje sa devetim uređajem, bide zamenjen uređaj koji niste koristili najduže. 5 Reprodukcija medija Naredne oznake označavaju dostupnost funkcije. : Bluetooth® uređaj. Meni reprodukcije (Play Menu) 1 Pritisnite [PLAY MENU+ taster više puta da biste odabrali „PLAYMODE” ili „REPEAT”. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite [OK] taster. PLAYMODE (Režim reprodukcije) OFF PLAYMODE 1-TRACK Otkazana postavka. Ponovljena reprodukcija. Osnovna reprodukcija Reprodukcija Pritisnite [ ]. ] ili [ ] da 1-ALBUM RANDOM RND 1-ALBUM RANDOM RND Pritisnite [, ] da biste preskočili MP3 album. Priprema Odaberite zvučne efekte. 1 Pritisnite *SETUP+ taster više puta da odaberete „SLEEP” 2 opciju. Pritisnite [, ] da biste odabrali postavku (u minutima), a zatim pritisnite [OK] taster. Da otkažete, odaberite „OFF” opciju. SLEEP 30 SLEEP 60 SLEEP 90 SLEEP 120 1 Pritisnite [SETUP] taster da biste odabrali „SAVE MY SOUND” opciju. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali broj zvučne postavke, a zatim pritisnite [OK] taster. Da pozovete zvučnu postavku 1 Pritisnite [SOUND] taster da biste odabrali „MY SOUND” opciju. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali broj zvučne postavke, a zatim pritisnite [OK] taster. OFF (Isključen tajmer) Napomena: • Preostalo vreme prikazuje se nekoliko sekundi svake minute. Vodite računa o tome da se odabrana vremena tajmera ne preklapaju. Zvučni efekti 1 Pritisnite *SOUND+ taster više puta da biste odabrali zvučni efekat. Ostalo Automatsko isključivanje (Auto off) Sistem se automatski isključuje kada ga ne koristite 20 minuta. 2 Pritisnite [, ] da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite [OK] taster. MY SOUND PRESET EQ BASS „SOUND 1”, „SOUND 2” ili „SOUND 3” ( „Čuvanje zvučnih postavki”) „HEAVY” (uobičajeno), „SOFT”, „CLEAR”, „VOCAL” ili „FLAT” –4 do +4 (uobičajeno: 0) Preko glavnog uređaja 1. Pritisnite [BASS/TREBLE] da biste odabrali „TREBLE” opciju 2. D. BASS „ON D. BASS” (uobičajeno) ili „OFF D. BASS” Preko glavnog uređaja Pritisnite *D. BASS+ više puta. SURROUND „ON SURROUND” ili „OFF SURROUND” (uobičajeno) 1 Pritisnite *SETUP+ taster više puta da biste odabrali „AUTO OFF” opciju. 2 Pritisnite [, ] da odaberete „ON” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. Napomena: Ova funkcija ne radi kada koristite radio kao izvor ili kada je povezan Bluetooth® uređaj. Bluetooth® pripremni režim (Bluetooth® standby) Ova funkcija automatski uključuje sistem kada uspostavite Bluetooth® vezu sa sparenog uređaja. . 1 Pritisnite *SETUP+ taster više puta da biste odabrali „BLUETOOTH STANDBY”. 2 Pritisnite [, ] da odaberete „ON” opciju, a zatim pritisnite [OK] taster. [. . . ] Nastavite da držite taster sve dok se ne prikaže „– – – – – – – – –” indikator. Ako je potrebno, memorišite stavke ponovo. 3 Održavanje Da biste očistili uređaj, obrišite ga mekom, suvom tkaninom. • Nemojte da koristite alkohol, razređivač ili benzin za čišdenje uređaja. • Pre upotrebe hemijski pripremljene tkanine, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu tog proizvoda. 11 Specifikacije █ Karakteristike pojačala Izlazna RMS snaga Prednji kanal (uz oba kanala) 20 W po kanalu (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD Ukupna RMS snaga 40 W █ Bluetooth® karakteristike Verzija Klasa Podržani profili Radna frekvencija Radno rastojanje Bluetooth® ver. [. . . ]

USLOVI ZA PREUZIMANJE PANASONIC TX-50EX780E UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Lastmanuals nudi servis deljenja, čuvanja i pretrage uputstava na osnovu korišćenja hardvera i softvera: uputstvo za upotrebu, uputstvo za korisnika, brzo uputstvo, tehničke podatke...
Lastmanuals ni u kom slučaju nije odgovoran ako dokument koji tražite nije raspoloživ, potpun, na drugom je jeziku od vašeg ili ako model ili jezik se ne poklapaju sa opisom. Lastmanuals ne nudi prevod.

Klikni na "Preuzmi ovo uputstvo" na kraju ovog Ugovora, ako prihvataš uslove i preuzimanje PANASONIC TX-50EX780E uputstva će početi.

Potraži uputstvo za upotrebu

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Obeležene oznake i brendovi su svojina njihovih vlsnika.

flag